مورد علاقه ها 0

گیاهی معجزه آسا به نام شیرین بیان. شیرین برای اروپایی ها و تلخ برای ما ایرانی ها

شیرین بیان

شیرین بیان ضد سرطان و زخم معده

به جرئت می گوییم که شیرین بیان یکی از معجزه های دارویی طبیعت است و برای درمان بسیاری از بیماری ها و حتی سرطان ها کاربرد دارد. حال آنکه این نعمت خدادادی در ایران جمع آوری و به قیمت اندکی صادر می شود و اروپایی ها بویژه آلمانی ها آن را تبدیل به انواع داروها کرده و با هزینه گزاف به ایران وارد می کنند.
امروزه خوردن آب عناب و کاهو بسیار خوب است، زیرا که خون را صاف می کند و از عید نوروز حجامت کردن هم برای این مردم بقدر ضرورت بسیار منفعت دارد. برای سرطان معده مرض سرطان معده و زخم معده را اطبای دنیا از معالجه آن و زخم معده عاجز می باشند ، در حالی که يك نسخه به عرض میرسانم که اگر دوای آنرا بقیمت جواهر خریداری کنید ارزش دارد ، در صورتی که بسیار ارزان و فراوان است، در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۳۲ در روزنامه (داد) شماره ۲۶۷۶ / ۲۶۷۵ شرح مفصلی از قول آلمانی ها نوشته، از خاصیت عجیب شیرین بیان که ریشه شیرین بیان را (اصل سوس) و خودشیرین بیان را(سوس) میگویند در صورتی که آلمانی ها بطور ناقص پی برده اند بخاصیت شیرین بیان و شرح مفصلی و خاصیت مفصل شیرین بیان را بنده بعرض می رسانم که بیدار شوید ببینید ملت ایران چه گوهر گرانبهائی دارا هستند که گوهر نامبرده در دست ملت ایران مطلوب المنفعت شده و ملت نجیب و بی اطلاع ایرانی را همه روزه فوج فوج بقبرستان میفرستد.
با دارا بودن چنین گوهر، باسم سرطان معده و سرطان ظاهر بدن و زخم معده و ورم را به هلاکت میرسانند که اول با حیله و تزویر مردم را با نواع امراض سخت مبتلا می کنند، بعد که مبتلا شدند اطباء امروزه نه مرض را می شناسند و نه می توانند معالجه موفق بنمایند که مریض بدبخت از چنین مرض مهلك نجات بیابد ، حالیه مقداری از مطلب روز نامه را بعرض می رسانم:

گیاه «شیرین بیان» زخم معده را در سه یا چهار ماه معالجه می کند

اطباء آلمان و هلند از خاصیت عجیب شیرین بیان برای معالجه زخم معده حيران شده اند .
ایرانیها و یونانیها در قدیم برای گیاه شیرین بیان، قائل بخاصیت زیادی بوده اند دکتر رورس هلندی برای اینکه بداند این داروی عجیب چیست ، که مرض زخم معده را که تمام اطبای دنیا از معالجه آن عاجز هستند ، معالجه میکند. از عطاریکه زخم معده را با گیاه معالجه مینمود ، سؤال کرد و گفت من باور نمیکنم که گیاه نامبرده زخم معده را معالجه کند ، عطار جواب داد : امتحان کن .
دکتر رورس پرسید : چگونه عمل می کنی ؟ عطار گفت ریشه شیرین بیان را میکوبم بعد در ظرفی میجوشانم پس از اینکه شیره غلیظی بدست آمد پنجاه گرم از شیره نامبرده را جدا می کنم و در آب می ریزم و يك نوع شربت می شود ، به مریض میگویم هر روز قبل از غذا يك جرعه از آن شربت را بخورد ، ولی چون براثر خوردن این دارو ادرار مریض کم می شود و میزان فشار خون مريض بالامي رود بهتر این است که از خوردن نمك خودداری کند .
دکتر رورس ، شروع کرد مریض های مبتلا به زخم معده و سرطان معده را با شیرین بیان که بقول اروپاییها (رکلیس) می گویند معالجه نموده بعد از دوازده هفته بطور وضوح علائم بهبودی زخم معده و كوچك شدن سرطان معده را، در فیلم عکس برداری از داخل بدن دید . و می نویسد که ریشه (شیرین بیان) صدها بلکه هزارها سال است که از طرف مردم شناخته شده و در ایران و یونان قدیم و لشگریان اسکندر وقتی به آسيا آمدند در جنگها مقداری از ریشه (شیرین بیان) با خود حمل میکردند و در بیابانی که آب نبوده مقداری ریشه شیرین بیان در دهان می گذاشته اند و می جویدند تشنگی آنها فرو می نشست.

 مشاوره رایگان

جهت مشاوره رایگان شماره تماس خود را ثبت نمایید.


حالیه(شیرین بیان) یکی از بزرگترین دواهای معالجه مرض سرطان و معده وزخم معده شده و در روز نامه(داد) شماره ۳۶۷۶ مینویسد: امروز در آلمان و هلند مشغول ساختن دوای زخم معده و علف (شیرین بیان) هستند و آنرا بشكل (قرص) می فروشند ومريض را با قرص نامبرده معالجه می کنند ، بدون اینکه مریض را بخواباتندکه مجبور بشوند از کسب و کار باز شوند و مینویسد (شاهراه بزرگی را بروی نوع بشر گشوده و هرگاه معالات علمای آلمان و هلند و جای دیگر راجع بدوای شیرین بیان تکمیل شود – می توان امیدوار بود که مرض موذی زخم معده که هزاران سال دوا نداشت ، بکلی بر بیفتد و بشر از این بیماری خطر ناك رهائی یابد حالیه بنده بطور تکمیل خاصیت عجیب شیرین بیان را بعرض می رسانم :
شیرین بیان

شرح خاصیت شیرین بیان و ریشه شیرین بیان (یعنی سوس)

به زبان شیرازی (مهلك) به زبان اصفهانی (مژو) به زبان ترکی شیرین بیان (شيرين بان) ریشه آنرا (اصل سوس) و بیخ مهلك می گویند به زبان فرنگی (کلیسر بزه) می گویند.
شیرین بیان نباتی است که در بیشتر بلاد می روید و نبات آن بر روی زمین پهن می شود و می چسبد بر آن و در مکانیکه سبز شده ، بدشواری بر طرف می شود و غلظت و ضخامت آن از يك انگشت تا بقدر قبضه و زیادتر می شود.
رنگ گل شیرین بیان ما بين قرمزی و آبی می باشد و بیشتر زردرنگی است و ریشه آن بلند و پوست ریشه آن سیاه رنگی است و مغز ریشه آن زرد است. تلخ است و يك رقم شیرین است و ریشه آن را که (اصل سوس) می گویند استعمال می شود، تلخ آن سم است. و می گویند که مار (شیرین بیان) را دوست می دارد و خودش را میمالد بر علف نامبرده ، لذا نباید این علف (زهر) آلوده شده باشد باید (اصل سوس) را پوست بکنند و مغز ریشه (اصل سوس) را استعمال کنند و بهترین شیرین بیان آنست که شیرین کم ریشه زرد متوسط در غلظت و باریکی باشد و قوت آن تا ده سال باقی می ماند و بعد فاسد می شود، طبیعت گرم در آن درجه دوم و خشك در درجه اول می باشد و بعضی گرم در اول و بعضی معتدل در رطوبت و پیوسته می دانند، خاصیت آن منضج اخلاط غليظ و مرکبه و مسکن تشنگی و التهاب معده خصوص نقوع آن یعنی (خیس کرده که نمالیده باشند و بخورند و نرم کنند سینه و حلق و در عطشی که از رطوبت تولید شده باشد چندان نفعی ندارد و مسهل رطوبت و غاسل اعضای باطنی اعضای باطن بدن را شستشو می دهد و معده را پاك و سالم می کند و وقتی که معده پاك و سالم شد، تمام اعضای بدن سالم است و هیچ مرضی در وجود شخص موجود نیست. مقوی اعصاب و علل رباح (بادها) و مدر بول و حیض وجهت و خشونت سینه و سوزشان و حلق و نیکوئی آواز و تنگی نفس و علل ریه و کبد و مثانه و التهاب معده و سوزش بول و امراض دماغی (مخ) و عصبانی و امراض طحال (سپرز) و بواسیر و تبهای کهنه و انواع سرفه باستثنای سرفه از اخلاط غلیظ زجاجیه که در آن ضعیف است.
بطور مداوم خوردن هر روز ۸ نخود( نیم درم) با چهار نخود شکر و رازیانه بادیان نافع است برای جلای مجاری بدن و نیکوئی رنگ صورت و طرد ریاح (برطرف شدن بادها ) و نفخ و تبهای کهنه و اکثر امراض مانند صداع دردسر وشفيقه ، تاریکی چشم و باعث جلای آنست ، خصوص که از اول حمل تا اول برج سرطان بخورند.
و از برای قولنج که از سردی باشد مجرب است، قی کردن بجوشانده اصل سوس خارج کننده رطوبت است، اگر تمام رطوبت دفع نشود و چیزی باقی بماند با مسهل با به ادرار دفع می کند.
داخل کردن اصل سوس دره سهالات جوشانده و همچنین در دوای كبد سمك می باشد بر طبیعت و دافع ضرر انها است به سبب لزوجتي که دارد و اكتحال یعنی اصل سوس را بسایند مثل غبار نرم بشود و با میل در چشم بکشند برای جلدی بیاض لك سفید چشم و تقویت باصره ودفع زردی چشم نافع است .
اصل سوس با آب بر (مو) بمالند برای (موخوره) یعنی داء الثعلب با تکرار عمل مفید است.
ضماد برگ تازه شیرین بیان برای بد بوئی زیر بغل و میان انگشتان پا مجرب است. اصل سوس برای گرده (کليه) وسپرز (طحال) ضرر دارد

2015
0
 
7
دیدگاه ها