مورد علاقه ها 0

درمان گیاهی بیماری های بیضه و آلت در مردان

بیماری های آلت و بیضه مردان

بیماری های مربوط به بیضه و آلت در مردان

ورم بیضه

بسیاری از بیماریها موجب ورم بیضه ها می شود که مهمترین و شایع ترین آنها ورم بیضه در مبتلایان به تب مالت و ورم بیضه در بیماران مبتلا به اریون یا ورم غده بناگوش می باشد ضر به ها، واریس بیضه و آب آوردن آنها و بیماریهای بدخیم نیز عامل مهمی در بزرگ شدن بیضه ها می باشد، عفونت ها را بطور کلی نبایستی از نظر دور داشت، برای معالجه مبتلایان به ارکیت (ورم بیضه) با معالجه بیماری اصلی بهبودی می یابند از نظر گیاه درمانی مهم تعدیل مزاج و پاکسازی عامل بیماری است که آن را خلط غالب گویند که با شناختن علائم و نشانه های هر يك از مزاج های چهارگانه، معالجه و درمان آن آسان می شود.

درمان گیاهی ورم بیضه

تخم خرفه، اسپرزه، تخم گشنیز، برگ تاجریزی، یا دانه آن، برگ کاسنی، یا تخم آن، آرد جو، آرد باقلا و عدس را مخلوط کرده خمیر نموده بر محل تورم ضماد نمایند یا بابونه، مغز ناخنك، آویشن شیرازی، تخم کتان، برگ کلم را نرم کوبیده با لعاب اسپرزه خمیر کرده ضماد نمایند یا پماد بابونه یا مغز ناخنك يا تخم شوید را کوبیده با لعاب دانه خطم و کرده ضماد کنند.
معالجات فوق مربوط به مزاج دموی می باشد.

وروم بیضه


درمان ورم بیضه در مزاج بلغمی

جوشانده تخم ترب، شبت، ریشه شیرین بیان به مدت سه روز صبح و عصر ادامه دهند یا ریشه شیرین بیان ۱۰ گرم، بادیان ۵ گرم جوشانده با گل قند میل نمایند و مغز ناخنك، بابونه، تخم کتان، مقل، موم از هر کدام ۱۰ گرم نرم کو بیده در روغن یا آب گل شب بو یا در سفیده تخم مرغ یا در خمیر آرد باقلا ریخته پس از پختن ضماد نمایند و یا بابونه، مغز ناخنك و خطمی از هر کدام ۱۰ گرم نرم کوبیده در روغن بابونه پخته ضماد کنند و با جوشانده آب نعناع و مرزنجوش محل متورم را بشویند و کمپرس نمایند و نقل (تفاله) این داروها را روی محل متورم ضماد کنند.


ورم بیضه یا آلت در مزاجهای سوداوی

پاكسازی سودا کنند، از جوشانده باديان، ریشه شیرین بیان، بالنگو در گل قند استفاده نمایند. و مدت چند روز این داروها را میل نمایند. مقل ارزق، بابونه، اکلیل، برگ . کلم، مغز ساق گاو، پیه مرغ اشق میعه تخم شنبلیله همه را نرم کوبیده در روغن حل کرده بمالند یا اشق را در سکنجبین حل کرده در سبوس گندمی که قبلا سائیده شده است ریخته ضماد نمایند و مرهم های بالا را مرتبا عوض کنند، آرد باقلا، آرد جو، آرد نخود و مویز را در روغن پخته ضماد نمایند یا تخم شوید، نخود، اکلیل، و بابونه را پخته ضماد کنند یا در آب کلم ریخته ضماد کنند. پیه مرغ، مغز ساق گاو، روغن زیتون، و مقل را درهم گداخته بمالند آرد نخود به تنهائی محلل (حل کننده ) ورمها است ( به صورت ضماد).

 

مشاوره رایگان روابط جنسی

مشاوره رایگان

جهت مشاوره رایگان شماره تلفن همراه خود را ثبت نمایید.اگر ورم بیضه در اثر سوزاك باشد

برگ شانه، ریوند، تاجریزی، را شانیده ضماد کنند، بیضه را با آب برگ شاهدانه یا شاهدانه کوبیده حل شده در آب بشویند یا برگ پیاز و برگ خطمی را کوبیده آب آن را بمالند.
برگ درمنه، و آرد جو و باقلا را در هم آمیخته ضماد کنند، یا زیره، آرد باقلا و موم و روغن را آمیخته ضماد نمایند. اشق را در سرکه حل کرده ضماد کنند. آرد هسته خرما و خطمی ضماد کنند، گل ارمنی جدوار، هلیله زرد، در سفیده تخم مرغ سائیده ضماد کنند دیگر ضماد شنبلیله، تخم کتان، برگ خطمی، تاجریزی، اکلیل، را نرم کوبیده در شیر حل کرده به کار برند.
مغز تخم بید نجبیل را در روغن زیتون پخته ضماد نمایند، اینها که گفته شد همه از داروهای ضد ورم مؤثر می باشند.

درمان ورم بیضه به سبیل سمن نه بطريق ورم

در اینجا فقط بيضه بزرگ و چاق شده اما ورم در کار نیست.
پوست خشخاش، تخم گشنیز، شوکران و سیب زمینی را در هم کوبیده ضماد نمایند در اینجا اگر گل ارمنی و سرکه به آنها اضافه شود مؤثر است.

درد بیضه


اگر در اثر گرمی باشد حرارت زیاد و التهاب موجود است.

درمان:

آب تاجریزی، آب گشنیز، و آب کاهو بمالند، اگر درد شدید باشد مقداری پوست . خشخاش یا مسکن دیگر به آن مایعات اضافه نمایند و اگر حرقت یا حرارت و گرمی زیاد باشد مقداری کافور حل کرده به محل درد بمالند و اشربه و اغذيه خنك میل نمایند. اگر در اثر مزاج سرد باشد درد و خدری موجود است (سستی)

درمان:

پیه مرغ، روغن کرچک، و پوست خشخاش و فرفیون را مخلوط کرده بمالند، زنجبيل و دارچین را با گل قند خورند. اگر ورم ساده باشد، اکلیل و بابونه، پودینه و سداب را کوبیده ضماد کنند، اگر زخمی در کار باشد صبر زرد، کندر، خون سیاوشان، انزورت را سائیده به زخم بپاشند، پس از زایل شدن عفونت و ترشحات از مرهم خشك کننده گدازنده، داروهای خشک کننده مثل کاغذ سوخته، کدوی سوخته، پوست سر و سوخته خیلی مؤثرند.
قنیل را در روغن کنجد ریخته ضماد کنند، مردار سنگ و روغن بادام بمالند (داروهای خشك کننده)
اگر به عللی خونریزی پیدا شود تخم کتان را نرم کوبیده به محل خونریزی بپاشند.

خارش آلت


درمان گیاهی خارش شدید بیضه و آلت

از روی خلط غالب به درمان بیمار پرداخته و برای از بین رفتن خارش از جوشانده هلیله زرد و شاه تره از هر کدام ۵ گرم برای سه روز به صورت مالیدنی به کار برند و سماق و آب لیمو و آلوچه و آب غوره به غذای روزانه اضافه کنند و از غذاهای گرم و شور بپرهیزند .

نسخه:
تخم کرفس ۵ گرم مامیثا ۵ گرم نرم کوبیده در سرکه حل کرده بمالند داروهای ضد جرب در اینجا مورد استفاده می باشد.

نسخه ضد خارش آلت و بیضه

گل مامیثا۵ گرم
نشادر۵ گرم
صبر زرد۵ گرم
زعفران 2 گرم
اشنان برابر همه
انتخاب کرده در هم کوبیده با روغن گل بمالند. این فرمول برای خارش همه جاهای بدن بکار می رود.
نسخه گیاهی برای شقاق و ترك آلت یا بیضه
حنا، کتیرا، مردار سنگ، موم، و روغن گل بمالند.

کجی آلت


کجی و انحراف آلت

برای نرم شدن آن روغن سوسن، روغن نرگس، پیه مرغ، مغز ساق گاو و موم بر آن بمالند. اگر ورم در اثر ضربه باشد کدو، نیلوفر، تاجریزی، و غیره ضماد کنند. .
در کوچک شدن بیضه به علت بالا قرار گرفتن (اکتوپی بیضه) پس از پائین کشیدن به وسیله عمل جراحی دستورات زیر را اجرا نمایند برای تسخین و بزرگ شدن بیضه باید مرتبة حمام گرم روند و از جوشانده اکلیل بابونه، کتان و سبوس گندم آبزن نمایند (همه را جوشانده در تشتی ریخته بیمار را در آن آب گرم بنشانند).


نسخه برای بزرگ شدن بیضه

آنغوزه، مرزنجوش، شنبلیله، اکلیل، بابونه را در روغن زیتون و زهره گاو ریخته به آن مقداری عسل اضافه کرده بر بیضه صغر یافته مرتبا ضماد کنند ادویه مقوی باه به غذا اضافه کنند ( دارو را کوبیده روی غذا بپاشند).

زخم آلت و بیضه


زخم های الت و بیضه

این زخم های دستگاه تناسلی زود عفونی شده ناسور می گردند لذا در بهبودی و تمیز نگهداشتن آنها بایستی کوشید. اگر زخم و قرحه تازه باشد، صبر زرد، مردار سنگ، اقلیمای شسته، توتیا ( کات کبود )، کدوی سوخته، مس سوخته، شادنج و گلنار را در هم کوبیده به محل زخم ضماد نمایند و نیز به آن بپاشند یا بمالند. و اگر زخمها مزمن باشد باید از کندر و کاغذ سوخته و سر و سوخته به صورت مرهم به کار برند.
کندر۵ گرم
خون سیاوشان ۵ گرم
مردار سنگ۵ گرم
صبر زرد 3 گرم
در روغن زیتون پس از کوبیدن و نرم کردن ریخته بمالند، اگر زخم عفونی باشد باید از جوشیده اکلیل، بابونه، و بنفشه برای ضماد به آن استفاده شود و یا با آب آنها آلت را بشویند. اگر زخمها را قبلا با جوشانده بومادران با مریم گلی یا ریشه شیرین بیان بشویند و سپس مرهم گذارند بهتر است.

تورم داخلی


تورم لوله داخلی آلت یا وجود زخم یا عامل عفونی

سوزش شدید در آلت، احساس ادرار کردن، احساس گرمی و التهاب، احساس وجود ادرار، خروج چرك و تحریکات داخلی مجرا به صورت تیر کشیدن یا فرو رفتن میله ای در مجرای ادرار.

درمان:

شربت بنفشه، شیره تخم خرفه، تخم خیار، تخم خربزه، تخم کدو، تخم هندوانه را با العاب اسپرزه داخل کرده صبح ناشتا میل نمایند.
اسپرزه را خیسانده لعاب آن را با روغن بادام و روغن بنفشه توأم کرده بر آلت بمالند، در اینجا بطور کلی از داروهای مدر استفاده می شود، برای کمک به بهبودی بیمار آب تخم ترشك و آب شوید و آب زیره و شیره تخم کاوشه را بجای آب می توان نوشید، آب بابونه، مغزنا خنك، مرزنجوش، پودینه، آویشن، و زنیان را تهیه کرده با آنها الت را شستشو دهند و داروهای فوق را می توان کوبیده و پخته به صورت ضماد استعمال نمایند.

زگیل تناسلی


وجود زگیل بر آلت و نواحی آن

بوره سوخته، خاکستر چوب مو، و یا سیاهدانه و سرکه و پیه مرغ را تهیه نموده بر زگیل ها ضماد نمایند تا کم کم از بین برود. اگر در اثر قطع آنها خونریزی پیش آمد بر موضع خونریزی مخلوط زاج و براده آهن یا براده مس بپاشند.

کوچک بودن آلت

برای جبران آن بوره ( براکس) ۵ گرم، نرم کو بیده در ۴۰ گرم عسل حل کرده مرتبا با آن آلت را ماساژ دهند.

اسپرم


داروهای زیاد کننده نطفه

تخم کرفس، تخم شاهی، تخم ترب، تخم شلغم، تخم زردك، تخم پیاز، تخم کتان، تخم کلم، تخم يونجه، تخم ریحان، تخم شوید، ثعلب، جوز هندی، خولنجان، سیاه دانه، بادیان، زنیان، هيل غرابی، میخك شكوفه خرما یا طلع، زبان گنجشك، زنجبیل، دارچین، قسط شیرین، انجره، عود هندی، سعد، قرفه، تخم هلیون یا مارچوبه، تخم شنبلیله، بهمن سرخ و سفید، بوزیدان، نارگیل، مغز بادام، پسته، فندق، گردو، هسته خرما، دارفلفل، قدامه شیرازی، زعفران، عودالصليب، قرص کمر، اگیر ترکی، زیره کرمانی، نعناع خشك، مصطکی، سوریخان، فوفل، شاهدانه، کنجد.
این داروها علاوه بر تأثیر در ازدیاد نطفه و زیاد کردن شیر زنان و مؤثر بودن بر اعصاب، بطور کلی برای تقویت عمومی به کار می روند. متذکر می شود که همه این داروها بطور کلی در زیاد کردن تعداد اسپرماتوزوئیدها مؤثرند.


16561
1
 
10
دیدگاه ها
رامین :
سلام خدمت شما 38ساله مجرد الان حدود یک سال بیضه هام کوچک شدن و بادفتخ هم دارم ممنون میشم بیشتر راهنماییم کنید سپاسگزار از شما
1
 
5