مورد علاقه ها 0

بهترین روش های گیاهی بزرگ کردن آلت تناسلی

بزرگ کردن آلت تناسلی

کم کننده های گیاهی نیروی جنسی و شهوت زیاد

سداب، ارزن، کرویا، پودینه، مرزنجوش، عدس، کاهو، خرفه، تر بد، کافور، گل سرخ، ریشه اسپرزه، کدو، قهوه، کاسنی، تاجریزی، نیلوفر، ترشیجات، آب سرد، مدرات بول، مدرات عرق. 

نسخه برای کم کردن نیروی جنسی و شهوت

تخم کاهو نرم کوبیده «۵ گرم» با آب خرفه صبح و عصر یا تخم سداب ۵ گرم برای صبح و عصر با آب خرفه، و یا ۱۰ گرم تخم خرفه صبح و عصر این درمان را به مدت ۷ روز می توان ادامه دهند. 

تخم انجره، انیسون، زنجبیل، بو زیدان، زعفران، قسط شیرین، زبان گنجشك، ماهی سقنقور، فلفل، دارفلفل، تودری سرخ و سفید، بهمن سرخ و سفید، سورنجان، خولنجان، دارچینی، عاقرقرحا، انغوزه، زنیان، شقاقل، پیاز، شاهی، نعناع، مارچوبه، تخم شنبلیله، تخم ترب، تخم كلم، بادام و گردو، فندق، پسته، مغز دانه کاج، نارگیل، تخم کتان، کنجد، پنبه دانه انجیر، مویز، انگور، شیر، آش حلیم، زرده تخم مرغ، مربای زنجبیل، مربای شقاقل.


بزرگ کردن آلت تناسلی مردان

برای بزرگ کردن شدید آلت تناسلی

گل سرخ۱۵ گرم
سعد۱۰ گرم
قرقل ۵ گرم
سنبل۵ گرم
مصطکی 20 گرم
اسارون۵ گرم
زرنب۵ گرم
بسباسه ۵ گرم
جوز هندی ۵ گرم
صبر زرد ۵ گرم
ریشه کبر ۵ گرم
قرفه ۱۰ گرم
زعفران2گرم
آمله مقشر۲۰ گرم
همه را نرم کوبیده در یک کیلو عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری داروی فوق برای تقویت اعضای رئیسه ( حواس ۵ گرم پنجگانه) ضد گرفتگی قلب و خفقان ضد غمگینی، اشتها آور، بطورکلی، ضد ضعف عمومی لیکن در تقویت باه بی نظیر است.


نسخه برای زیاد کردن شهوت و قوای جنسی

سنبل الطیب۱۰ گرم
قرفه۵ گرم
قرنفل۵ گرم
دارچین۵ گرم
هيل غرابی ۵ گرم
انیسون ۱۰ گرم
تخم کرفس ۲۰ گرم
زیره کرمانی۱۰ گرم
همه را نرم کوبیده در ۲۵۰ گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند (داروی فوق زیادکننده نطفه نیز می باشد).

نسخه گیاهی بزرگ کرن آلت تناسلی در مردان

تخم مرغ نیم برشت، باقلا، پیاز، شلغم، گردو، شاهی، نشاسته، تخم خربزه، خرما و شیر،مغز دانه صنوبر، زبان گنجشك، حب المحلب (بن) پسته، فندق، بادام، نارگیل، کتیرا انغوزه، دارچین، ثعلب، قرفه، نخود، لوبیا، باقلا، کنجد، تخم کاوشه، انگور، موز و انجیر.

زیاد کردن آلت تناسلی

نسخه یاد کننده شهوت و قوای جنسی

رازیانه۲۵ گرم
تخم شاهی ۵۰ گرم
نرم کوبیده ۱۰ روز با شیر صبح و عصر میل نمایند.
آب پیاز يك جزء عسل دو جزء وقت خواب میل نمایند.


 
مشاوره رایگان روابط جنسی

مشاوره رایگان

جهت مشاوره رایگان شماره تلفن همراه خود را ثبت نمایید.
نسخه گیاهی برای گرما بخشی جنسی به سرد مزاجان

اگیر ترکی ۱۰ گرم
زنجبيل۵ گرم
انیسون۱۰ گرم زرنباد
تخم پیاز2۰ گرم
تخم شاهی3۰ گرم
زنیان۱۰ گرم
بادیان 10 گرم
عسل۲۵۰ گرم
همه را مخلوط کرده نرم سائیده با عسل اضافه نمایند روزی سه قاشق مرباخوری مصرف شود.

نسخه برای قوی کردن مردان در رابطه جنسی

تخم کرفس۲۰ گرم
آرد نخود۲۰ گرم
شکر250گرم

 زیاد شدن اسپرم در مردان


نسخه خیلی مؤثر و زیاد کننده اسپرم مردان

همه را نرم کوبیده در عسل حل کرده روزی ۳ قاشق مرباخوری 
آرد طلع ( شکوفه خرما) ۱۵ گرم
قدامه شیرازی ۱۵ گرم
شقاقل۱۵ گرم
تخم شاهی۵۰ گرم
تخم پیاز۵۰ گرم
عسل۲۵۰ گرم

نسخه برای ازدیاد اسپرم (یا نطفه)

سنبل الطیب 10گرم
قرفه ۱۰ گرم
دارفلفل۵ گرم
دارچینی 5 گرم
هيل غرابی 5 گرم
مقل5 گرم
مصطکی ۱۰ گرم
نعناع خشك ۱۰ گرم
انیسون۱۰ گرم
تخم کرفس20 گرم
شکر 250 گرم
همه را نرم کوبیده در نیم کیلو عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری با این فرمول آب پیاز با پیاز ساده با غذای روزانه میل نمایند.

نسخه دیگر برای نعوظ صد در صد و کامل آلت تناسلی

میخک 5 گرم
جوز5 گرم
بسباسه 5 گرم
زنجبیل 5 گرم
دارچین ۵ گرم
مصطکی۱۰ گرم
عودهندی ۵ گرم
زعفران 2گرم
زبان گنجشك ۲۰ گرم
هيل غرابی۵ گرم
شقاقل۲۰ گرم
ثعلب ۲۰ گرم
شکر ۲۵۰ گرم
گلاب يك بطر شکر و گلاب را درهم ریخته کمی بجوشانند سپس ۲۵۰ گرم عسل اضافه نموده داروهای بالا را پس از نرم کوبیدن اضافه نمایند روزی سه قاشق مرباخوری.

نسخه برای بزرگ کردن الت تناسلی مردان

داروهای زیر برای بزرگ کردن الت تناسلی و ازدیاد مایع منی و ازدیاد اسپرم به کار می رود.
شقاقل۱۵ گرم
ثعلب۱۵ گرم
هيل غرابی۵ گرم
دارچین۵ گرم
قرفه۵ گرم
بهمن سرخ ۱۰ گرم
بهمن سفید ۱۰ گرم
پودینه ۱۰ گرم
تخم شاهی 50 گرم
تخم انجره۱۰ گرم
تخم پیاز۲۰ گرم
تخم شلغم۲۰ گرم
تخم کرفس۲۰ گرم
خولنجان۱۰ گرم
زنجبیل خراسانی ۵ گرم
پس از مخلوط کردن همه را نرم بسایند در يك کیلو عسل ریخته خوب بسرشند، صبح، ظهر، شب يك قاشق مرباخوری.


بزرگ کدن آلت تناسلی

نسخه مشابه دیگر برای بزرگ کردن آلت تناسلی مردان

پس از نرم کوبیدن در یک کیلو عسل حل نمایند. روزی سه قاشق مرباخوری
تخم زردک۲۵ گرم
تخم شاهی۲۵ گرم
تخم کلم ۱۰ گرم
تخم هلیون ۱۰ گرم
تودری۱۰ گرم
بهمن سرخ۱۰ گرم
بهمن سفید ۱۰ گرم
تخم انجزه 5گرم
تخم کرفس ۱۰ گرم
تخم شلغم ۱۰ گرم
تخم پیاز سفید ۱۰ گرم
دارچین۵ گرم
خولنجان 5 گرم
شقاقل۱۰ گرم
هيل غرابی5گرم
فلفل 5 گرم


درمان گیاهی انزال زودرس

نسخه گیاهی بسیار قوی برای رفع انزال زودرس

همه را نرم کوبیده با ۲۵۰ گرم عسل مخلوط کرده روزی قاشق مرباخوری
مصطکی ۱۰ گرم
سنبل الطیب ۱۰ گرم
دارچین ۵ گرم
صمغ عربی ۵ گرم
زعفران ۵ گرم
بذرالبنج ۵ گرم
زبان گنجشك ۱۵ گرم

نسخه جلوگیری از زود انزال شدن

دانه اسفند ۲۵ گرم، کندر ۱۰ گرم، میخك ۵ گرم همه را نرم کوبیده در ۱۰۰ گرم شکر ریخته هرشب يك قاشق مرباخوری میل نمایند.
مالیدن آب سعد بر آلت مبتلایان به سستی کمر مؤثر است.
برای برقراری نعوظ و سستی کمر و تقویت اعصاب نگهداشتن خولنجان در درمان مؤثر و مفید است.

گیاه برای دیر انزال شدن و سستی کمر

قرنفل، عود، زعفران، فلفل، از هریکی ۱۰ گرم همه را نرم کوبیده در ۲۵۰ گرم عسل ریخته روزی ۳ قاشق مرباخوری.

نسخه برای جلوگیری از سرعت انزال

زنجبیل۱۰ گرم
زعفران۲گرم
عسل۲۵۰ گرم
شکر۱۰۰ گرم
داروها را نرم کوبیده به عسل و شکر اضافه کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل شود.


زود انزالی

نسخه دیگر برای زود انزالی

تخم شاهی و تخم زردك از هر کدام ۵ گرم نرم کوبیده صبح، ظهر، شب يك قاشق غذاخوری صرف شود.

نسخه دیگر برای زود انزالی

قرار دادن یا مالیدن آب کافور به آلت

نسخه دیگر

مالیدن آب میخك، آب كبابه چینی، آب عاقرقرحا، آب عود هندی و غیره به دستگاه تناسلی

نسخه دیگر برای زود انزالی

هيل غرابی، تخم میوه کاج، ميخك، دارچین، فوفل، گل سرخ، صندل سفید، مشگ هر کدام ۵ گرم همه را نرم کوبیده با ۲۵۰ گرم عسل داخل کرده روزی سه قاشق مرباخوری


خارج شدن مدفوع در رابطه جنسی

درمان بیماری غدیو و خارج شدن مدفوع در زمان رابطه جنسی

بیماری است که در هنگام جماع یا از مرد یا از زن مدفوع خارج می شود و موجب ناراحتی آنها می گردد.
درمان:
قبل از نزدیکی باید به توالت رفته شکم را خالی کنند و شب هنگام، از خوردن غذای زیاد بپرهیزند، زیره و گشنیز را با غذای روزانه میل نمایند، آقاقیا، کندر، صمغ عربی، را به نسبت مساوی نرم کوبیده شیاف کرده قبل از نزدیکی استعمال نمایند روغن ابهل یا نادرین به مقعد بمالند.
پماد قابض استعمال از راه پشت مفید است.


شهوت زیاد

نعوظ مداوم و همیشگی و آزاردهنده

در اینجا مبتلا، مرتبا تحت تحريك نعوظ قرار گرفته و گاهی ممکن است آلت سست نشود و مرتبا در حال سفت شدن باشد که ممکن است منجر به عوارض ناگوار شود.
درمان:
زیره، تخم کرفس، آویشن شیرازی، از هر کدام ۵ گرم نرم کوبیده در يك استكان عسل حل کرده این مقدار را ۷ شب میل نمایند. روغن سداب، روغن سوسن، یا یاسمین بر قضيب و بر پشت و عانه نیز بمالند.
گل سرخ، گشنیز، بذرالبنج، گلنار، عدس، تخم کاهو، تخم خرفه، تخم کاسنی که همگی خنك یا سرد هستند مفیدند: این داروها ضد ورم نیز می باشند. روغن گل، آب کاسنی، آب کاهو، آب گشنیز، آب صندل، کافور بر قضيب ( الت) بمالند صورت را مرتبا باید با آب نیلوفر بشویند و از غذاهای مولد بلغم پرهیز کنند. شستن صورت با آب نیلوفر باعث کم شدن حس و حرکت آلت خواهد شد. گوشت مرغ با آب غوره و سماق خورند گاهی این بیماری در اثر زیادی منی به وجود می آید که در اینجا باید ماءالشعیر، خرفه، آب انار، آب بارهنگ، آب خیار، سکنجبین، شربت بنفشه تجویز نمایند.
گل بنفشه بر پشت ضماد نمایند برگ کاهو، برگ خرفه، عدس مقشر و روغن بادام را مخلوط کرده ضماد کنند و آنچه در زیادی شهوت گذشت بکار برند جالینوس بیماری را، با موم سفید، روغن گل و آب سرد به صورت مالیدنی به قصيب بهبودی داده است. بیمار دیگری را با ریشه نیلوفر و بابونه به صورت ضماد آرامش داده است سداب و تخم سداب هر دو برای این بیماری به صورت جوشانده مؤثر می باشد او عقیده دارد که به این بیماران مسهل یا داروی پاك کننده ندهند زیرا ماده به قسمتهای پائین بدن ریخته خواهد شد.محمد زکریای رازی نیز چنین عقیده ای داشته است.

زیاد شدن اسپرم

برای زیاد شدن نطفه و اسپرم

تخم انجره۱۰
تخم کرفس۱۰ گرم
تخم شاهی۱۰ گرم
تخم ترب ۱۰ گرم
تخم کلم ۱۰ گرم
تخم پیاز ۱۰ گرم
تخم زردك 20گرم
تخم شلغم 20گرم
انیسون۵ گرم
گنجیده ۵ گرم
بابونه شیرازی ۵ گرم
سیاهدانه 10گرم
تخم شوید۵ گرم
خولنجان ۵ گرم
ثعلب ۱۵ گرم
جوز هندی۵ گرم
زبان گنجشك ۱۵ گرم
قرص کمر ۳۰ گرم
گرم همه را نرم کوبیده در يك کیلو عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری، با این فرمول روزانه بایستی با هر غذا مقداری پیاز خام مصرف شود.


رابطه جنسی

نسخه محرك باه و زیاد کننده اسپرم

عاقرقرحا۱۰ گرم
نبات ۲۰۰ گرم
عسل يك کیلو
زنجبيل۵ گرم
دارچین۵ گرم
هيل غرابی۵ گرم
میخک۵ گرم
فلفل سفید۵ گرم
تخم شلغم۲۰ گرم
تخم پیاز۱۰ گرم
تخم کلم 10 گرم
تخم زردک 20 گرم
تخم ترب 10 گرم
تخم شاهی 10 گرم
تخم کرفس 10 گرم
تخم کتان 10 گرم
هلیله سیاه 5گرم
انیسون 10 گرم
عود الصلب 10 گرم
مغز بادام 100 گرم
مغز پسته 100 گرم
مغز فندق100 گرم
مغز گردو 100 گرم
نارگیل 200گرم
همه را کوبیده با عسل داخل نمایند روزی سه قاشق مرباخوری، در صورتیکه دار و سفت شد میتوان به مقدار عسل افزود.


زیاد شدن اسپرم

نسخه دیگر محرك باه و زیاد کننده اسپرم

خولنجان۵ گرم
ثعلب۱۵ گرم
زبان گنجشك ۱۰ گرم
قسط شیرین۵ گرم
تخم پیاز۲۰ گرم ت
خم ترب ۱۰ گرم
تخم کلم۱۰ گرم
تخم شاهی۲۰ گرم
تخم شلغم ۱۰ گرم
تخم کتان۱۰ گرم
زنجبيل۵ گرم
میخك ۵ گرم
هيل غرابی ۵ گرم
جوز هندی ۵ گرم
بهمن سرخ ۱۰ گرم
بهمن سفید ۱۰ گرم
تودری سرخ۱۰ گرم
تودری سفید ۱۰ گرم
پوست نارنج ۵ گرم
سعد کوفی۱۰ گرم
قرفه۱۰ گرم

نسخه زیاد کننده نطفه

دارچین۵ گرم
مصطکی10 گرم
سليخه۵ گرم
تخم زردك 20گرم
تخم كلم 10گرم
تخم هلیون۵ گرم
تخم کرفس 10گرم
شنبلیله 10گرم
تخم میوه کاج ۱۰ گرم
انغوزه۵ گرم
رازیانه۱۰ گرم
بو زیدان ۵ گرم
خولنجان۵ گرم
شتاقل۵ گرم
مغز فندقی ۲۰ گرم
مغز گردو۲۰ گرم
مغز پسته۲۰ گرم
مغز بادام ۲۰ گرم
نارگیل ۲۰ گرم
بهمن سرخ 10گرم
بهمن سفید 10گرم


ابنه

درمان مریضی ابنه

علت این بیماری هنوز مشخص نشده بعضی ها معتقدند که خارش در ناحیه معقد به وجود می آید که باعث رنج و ناراحتی بیمار می گردد.
پس از پاکسازی مزاج غالب می توان داروهای زیر را به کار برد.
روغن بنفشه به معقد مالیده روزانه با آن تنقیه نمایند و یا جدوار ۵ گرم نرم کوبیده در يك استكان سرکه حل کرده به وسیله قطعه پنبه آلوده به این محلول شیاف نمایند.
شب هنگام خواب يك گرم صبر بلع نمایند.
گل نیلوفر۱۰ گرم
تخم گشنیز۵ گرم
تخم خرفه۱۰ گرم
گل سرخ۵ گرم
در آب اسپرزه و آب کاسنی حل کرده قدری سرکه اضافه نموده تنقیه نمایند بر بستر سرد و بر برگ بید بخوابند داروهای کم کننده نیروی جنسی برای اینگونه بیماران مفید است54775
0
 
24
دیدگاه ها
نادر تاج الدینی:
محصولات شما علیه معجون عدم نعوظ شلی بی میلی جنسی میخاستم
1
 
3

وحید :
سلام، این نسخه رو میخوام. برای بزرگ کردن شدید آلت تناسلی گل سرخ۱۵ گرم سعد۱۰ گرم قرقل ۵ گرم سنبل۵ گرم مصطکی 20 گرم اسارون۵ گرم زرنب۵ گرم بسباسه ۵ گرم جوز هندی ۵ گرم صبر زرد ۵ گرم ریشه کبر ۵ گرم قرفه ۱۰ گرم زعفران2گرم آمله مقشر۲۰ گرم همه را نرم کوبیده در یک کیلو عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری داروی فوق برای تقویت اعضای رئیسه ( حواس ۵ گرم پنجگانه) ضد گرفتگی قلب و خفقان ضد غمگینی، اشتها آور، بطورکلی، ضد ضعف عمومی لیکن در تقویت باه بی نظیر است.
1
 
4

مرتصی:
اینها همه به صورت دمنوش باید استفاده بشه؟
0
 
0
مدیریت سایت :
سلام برخی با عسل هست که نوشته شده و مواردی ک نوشته نشده با عسل، به صورت دمکرده میل بفرمایید
1
 
0